Implementatie

Implementatie

MGV is als communicatie stijl uitermate geschikt bevonden om begeleidingsgesprekken over gedrag succesvol te kunnen voeren, zodat cliënten / patiënten / medewerkers gestimuleerd worden om te kiezen voor “gezond” gedrag.  De meeste hulpverleners hebben al een aantal vaardigheden verworven door eerdere trainingen en ervaring. Deze aanwezige ervaring wordt ten alle tijden als uitganspunt benut. 

Volgens het internationale netwerk van trainers (MINTinc) is er vaak een training van ongeveer 6 dagdelen noodzakelijk om de basisvaardigheden (reflectief luisteren, affirmaties geven, ontlokkende vragen stellen, verandertaal herkennen etc.) eigen te maken. Vanuit het Nederlandse netwerk (MINTned.net) wordt gewerkt aan richtlijnen rondom effectieve trainingen.  Mijn eigen ervaring is dat dit tijdsbestek nodig is om bewustzijn te creëren en een passende attitude te ontwikkelen in de dagelijkse praktijk.. 

Trainingen vragen naast het behandelen van de theorie ook het uitvoeren van ervaringsgerichte oefeningen. Door vervolgens ook in de eigen praktijk aan de slag te gaan met de opgedane inzichten, kun je het leereffect nog verder vergroten. Tussentijdse opdrachten bestaan vaak uit het lezen van inspirerende boeken, het evalueren van eigen gesprekken a.h.v. een korte vragenlijst en het inzetten van een soort “buddy-systeem” In een dergelijk buddy-systeem helpen deelnemers elkaar in het werk om de toepassing van nieuwe vaardigheden te vergemakkelijken. 

Wat in een situatie het meest passend is kan besproken worden in een vrijblijvend intakegesprek. Vanuit de specifieke wensen en verlangens kan dan een voorstel worden gedaan, dat vorm geeft aan het programma en de meeste garantie geeft op daadwerkelijke verandering in gedrag. Zowel van coach / hulpverlener / consulent als ook van de cliënt / patiënt / medewerker.  

 

Hieronder een voorbeeld voor dit deel van een totaal programma (inspiratie, implementatie, borging)

Sessie 1 ; is de basisbijeenkomst waarin gedragsmodellen, houdingsaspecten van de hulpverlener en het wakker maken van de hulpvraag centrale thema’s zijn. Indien mogelijk zal tijdens deze basis ook al aandacht worden besteed aan weerstand. In het vervolg zal specifieker worden ingegaan op de uitdagingen die de diverse hulpverleners tegenkomen in de dagelijkse praktijk. 

Sessie 2 : is een verdiepingsbijeenkomst waarin deelnemers al enigszins hebben kunnen oefenen en experimenteren met MGV, met de nadruk op houding en luistervaardigheden. Tijdens deze verdieping zullen de uitspraken, die men verzameld heeft in de praktijk, leidend zijn. Zowel uitspraken van weerstand als de diverse wensen zullen aan bod komen. 

Sessie 3 ; is het moment waarop de nadruk zal liggen op het herkennen van verandertaal in de praktijk en hier op een effectieve manier op reageren. Tevens zal het ontlokken van verandertaal en het vertalen naar concrete plannen volop aandacht krijgen. Welke vragen helpen de ander om op een positieve manier door te pakken op de ingezette verandering?

 

Voorafgaand aan een programma zal elke deelnemer gevraagd worden om voor te bereiden (literatuur, leerwensen, praktijksituaties). Ook gedurende het traject wordt van de deelnemer verwacht naslagwerk en studiemateriaal te benutten. Daarnaast zal het inzetten van een buddy-systeem gestimuleerd worden. Deze 2 tallen zullen tussentijds oefengesprekken met elkaar voeren om het geleerde direct in de praktijk te brengen en feedback van elkaar te kunnen ontvangen. Zo zal het werken met elkaar vooral gericht zijn op oefenen en ervaren en zal de theorie op de achtergrond ondersteunend zijn.

Gedurende alle trainingsmomenten (online en offline) zal leren door ervaren de basis zijn.

terug naar overzicht